Regulamin konkursu “Wygraj wejściówki na mecz LUK Lublin”

Regulamin konkursu “Wygraj wejściówki na mecz LUK Lublin”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Hanesco Sp z o.o. z siedzibą w ul. Nałęczowska 73 20-701 Lublin, NIP: 7122907070.
 2. Fundatorem nagrody jest Klub Siatkarki Bogdanka LUK Lublin z siedzibą przy ul. Czeremchowa 11, Lublin.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.


Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 24.10.2023 r. do 26.10.2023 r. godziny 18:30
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 26.10.2023 r. po rozegranym meczu drużyny Fundatora z drużyną Barkom Każany Lwów za pośrednictwem fanpage’a Organizatora.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/HanescoSzyby/
 6. Komentarze edytowane będą dyskwalifikowane z konkursu i nie będą brane pod uwagę.
 7. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a Hanesco – autoszyby, przeglądy rejestracyjneZadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na poprawnym obstawieniu wyniku meczu drużyny Bogdanka LUK Lublin z Barkom Każany Lwów, który odbędzie się 26.10.2023 r. na Hali Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 4 zwycięzców.
 4. O zwycięstwie decyduje pierwszeństwo podania poprawnej odpowiedzi (napisanie komentarza).
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook oraz umieszczenia komentarza pod komentarzem Zwycięzcy. 
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest bilet na mecz Bogdanka LUK Lublin vs. Trefl Gdańsk w Hali Globus (Kazimierza Wielkiego 8, 20-611 Lublin), dnia 10.11.2023 godzina 20:30.
 2. Nagroda zostanie wysłana drogą elektroniczną.
 3. Nagrodę należy wykorzystać dnia 10.11.2023 godzina 20:30, po tym czasie Nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
  przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
  Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 8. W przypadkach niezależnych od Organizatora oraz Fundatora Organizator ma prawo zmienić zasady przydzielania nagrody oraz kwestie4 związane z biletem (np. data biletu)

 
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: ola@hanesco.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Hanesco Sp z o.o. z siedzibą w ul. Nałęczowska 73 20-701 Lublin. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Hanesco – autoszyby, przeglądy rejestracyjne.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Hanesco – autoszyby, przeglądy rejestracyjne.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


HANESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wsparcie płynności w Hanesco Sp. Z o.o.” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wartość projektu: 70 133,64 zł finansowany w całości ze środków Funduszy Europejskich.

P.H.U. HANESCO DARIUSZ PIĄTEK realizuje projekt pt. „Wsparcie finansowe dla P.H.U. Hanesco Dariusz Piątek” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wartość projektu: 26 508,03 zł finansowany w całości ze środków Funduszy Europejskich.