regulamin konkursu moto session

regulamin konkursu moto session

Postanowienia

 1. Organizatorem konkursu jest firma Hanesco Sp z o.o. z siedzibą w ul. Nałęczowska 73 20-701 Lublin, NIP: 7122907070 zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody jest Spółka pod firmą Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Dworcowej 11, 20-406 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000061116, o numerze NIP: 946-21-83-910, o kapitale zakładowym 49.467.000 zł. wpłaconym w całości, („Fundator”).
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram oraz Faceboo. Serwis instagram.com oraz facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram .
 3. Konkurs trwa od 23.05.2023 r. do 26.05.2023 r. godziny 12:00
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 16.05.2023 r. po godzinie 13:00 za pośrednictwem fanpage’a.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/HanescoSzyby/ oraz portalu społecznościowym  Instagram https://www.instagram.com/hanesco.lublin
 6. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a Hanesco – autoszyby, przeglądy rejestracyjne. 

Zadania konkursowe

W pierwszej kolejności jeśli Uczestnik czyta konkursowy post musi przejść na https://www.facebook.com/HanescoSzyby/ i przejść do posta konkursowego na fb.

Kolejno – Organizator chce aby wejściówka trafiła do osoby, która naprawdę skorzysta z obecności na Moto session dlatego zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęcia związane z motoryzacją. Może to być zdjęcie z  ulubionym samochodem, z ważnej dla uczestnika trasy samochodowej, wyjątkowej sytuacji na drodze itp. 

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są 4 jednodniowe oraz jednorazowe bilety na Moto Session 2023, które odbędą się w dniach 27-28.05.2023 roku w Centrum targowo-wystawiennicze w Lublinie – Targach Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11, 20-406 Lublin. 
 2. Nagroda zostanie wysłana drogą elektroniczną.
 3. Nagrodę należy wykorzystać dnia 27.05.2023 w godzinach 11:00-19:00 lub 28.05.2023 w godzinach 10:00-18:00, po tym czasie Nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
  przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
  Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Instagram oraz Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Wybór zwycięzców

Organizator wybierze 4 osoby, które spełnią warunki i postanowienia niniejszego regulamin. Organizator wybierze 4 osoby na podstawie najbardziej kreatywnego, pomysłowego lub zabawnego dodanego zdjęcia. Organizator wybierze zwycięzce biorąc pod uwagę jedynie udzielone na Facebooku

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: ola@hanesco.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Instagramie/Facebooku – tytuł konkursu).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Hanesco Sp z o.o. z siedzibą w ul. Nałęczowska 73 20-701 Lublin. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Instagramie oraz Facebooku Hanesco – autoszyby, przeglądy rejestracyjne.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie www.hanesco.pl.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Hanesco – autoszyby, przeglądy rejestracyjne.
 5. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


HANESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wsparcie płynności w Hanesco Sp. Z o.o.” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wartość projektu: 70 133,64 zł finansowany w całości ze środków Funduszy Europejskich.

P.H.U. HANESCO DARIUSZ PIĄTEK realizuje projekt pt. „Wsparcie finansowe dla P.H.U. Hanesco Dariusz Piątek” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wartość projektu: 26 508,03 zł finansowany w całości ze środków Funduszy Europejskich.