Regulamin konkursu „Pobyt w 5 gwiazdkowym hotelu Sofitel Grand w Sopocie”

Regulamin konkursu „Pobyt w 5 gwiazdkowym hotelu Sofitel Grand w Sopocie”

Regulamin konkursu „Pobyt w 5 gwiazdkowym hotelu Sofitel Grand w Sopocie”

1.WARUNKI OGÓLNE

Regulamin Konkursu „Pobyt w 5 gwiazdkowym hotelu Sofitel Grand w Sopocie” organizowanego przez Hanesco sp. z o.o.

1.1. Niniejszy regulamin konkursu („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie organizowanym wokół pikniku Funesco. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Hanesco: Ul. Nałęczowska 73, 20-701 Lublin w dniach 3-8.06 2024 roku. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.

Pierwszy etap polega na zakupie specjalnie zapakowanych kopert, w których znajdują się zapach samochodowy oraz Voucher. Warunkiem przejścia do etapu drugiego jest zakup koperty, w której znajduje się Zwycięski Voucher. Zwycięski Voucher upoważnia do wzięcia udziału w drugim etapie Konkursu.

Specjalnie zapakowanych kopert jest 100 sztuk. Zwycięskich Voucherów jest 5 sztuk.

Drugi etap odbędzie się w dniu pikniku Funesco 8 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00. 5 osób, za okazaniem Zwycięskiego Vouchera, weźmie udział w konkurencji rozstrzygającej i wyłaniającej zwycięzcę. Konkurencja będzie polegać na ułożeniu w odpowiedniej kolejności i w jak najkrótszym czasie odpowiedzi na pytanie związane z Hanesco.

1.2. Organizatorem Konkursu jest Hanesco Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres do korespondencji: 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie – z siedzibą w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222273, o numerze NIP: 7122907070, REGON 432045330, zwaną dalej „Organizatorem” – reprezentowana przez Bartosza Piątka – Prezesa Zarządu.

1.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.hanesco.pl

1.4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

  1. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa w terminie 3 czerwca – 8 czerwca 2024 roku, tj. od dnia 3 czerwca 2024 roku od godz. 14:00 do dnia 8 czerwca 2024 roku do godz. 17:30.

2.2. Zadanie konkursowe zostanie opublikowane 3 czerwca 2024 roku o godz. 14:00 i od tej chwili będzie możliwe zakupienie Konkursowych Specjalnie Zapakowanych Kopert w siedzibie Organizatora. Zakup będzie możliwy do dnia 8 czerwca do godziny 16:30.

  1. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

  1. ZASADY KONKURSU

4.1. Zadanie konkursowe odbędzie się w dwóch etapach:

  • Pierwszy etap polega na zakupie specjalnie zapakowanych kopert, w których znajdują się zapach samochodowy oraz Voucher. Warunkiem przejścia do etapu drugiego jest zakup koperty, w której znajduje się Zwycięski Voucher. Zwycięski Voucher upoważnia do wzięcia udziału w drugim etapie Konkursu.

Specjalnie zapakowanych kopert jest 100 sztuk. Zwycięskich Voucherów jest 5 sztuk.

  • Drugi etap odbędzie się w dniu pikniku Funesco 8 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00. 5 osób, za okazaniem Zwycięskiego Vouchera, weźmie udział w konkurencji rozstrzygającej i wyłaniającej zwycięzcę. Konkurencja będzie polegać na ułożeniu w odpowiedniej kolejności i w jak najkrótszym czasie odpowiedzi na pytanie związane z Hanesco. W sytuacji, gdy żaden z uczestników konkursu nie dopowie prawidłowo na pytanie, Organizator przygotuje rundę Awaryjną.

4.5. Jeden Uczestnik może zakupić tylko jedną Specjalnie Zapakowaną Kopertę konkursową.

 

 

  1. NAGRODA ORAZ POSTĘPOWANIE PO WYŁONIENIU ZWYCIĘZCÓW

5.1. Nagrodą w Konkursie jest dwudniowy pobyt w hotelu Sofitel Grand Hotel zlokalizowanym pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 12, Pomorskie, 81-718 Sopot.

5.2. Nagroda może wykorzystana w terminie od 1 października 2024 do 19 grudnia 2024, z wyłączeniem świąt, sylwestra i długich weekendów.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie Nagrody w podanym terminie oraz za utratę ważności nagrody.

5.3. Zwycięzca zostanie wyłoniony w drugim etapie konkursu, o którym mowa w pkt. 4.

5.4. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

  1. WYDAWANIE NAGRÓD

6.1. Nagroda zostanie wręczona w dniu 8 czerwca 2024 na pikniku Funesco, przez Organizatora w jego siedzibie.

6.2. Laureat traci prawo do nagrody i staje się ona własnością Organizatora w następujących sytuacjach:

  1. a) w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez laureata.

6.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja do konkursu „Pobyt w 5 gwiazdkowym hotelu Sofitel Grand w Sopocie””. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

6.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla pocztowego).

6.5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

6.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

7.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

7.2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem – przyznania, wydania nagrody oraz odprowadzenia podatku od wygranej przez Organizatora w imieniu Zwycięzcy (jeżeli dotyczy). Podanie danych osobowych oraz danych do odprowadzenia podatku (jeżeli dotyczy) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody.

7.3. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz zadania usunięcia.

7.4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z Akceptacją Regulaminu.

7.5. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku na portalach społecznościowych Organizatora:

https://www.facebook.com/HanescoSzyby/

https://www.instagram.com/hanesco.lublin/

wyłącznie w celu promocyjnym.

  1. INNE POSTANOWIENIA

8.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com oraz www.instagram.com. Instagram Oraz Facebook są znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podane przez Organizatora na Facebook i Instagram będą wykorzystane wyłącznie w celu poinformowania o Konkursie Organizatora.

8.2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.


HANESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wsparcie płynności w Hanesco Sp. Z o.o.” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wartość projektu: 70 133,64 zł finansowany w całości ze środków Funduszy Europejskich.

P.H.U. HANESCO DARIUSZ PIĄTEK realizuje projekt pt. „Wsparcie finansowe dla P.H.U. Hanesco Dariusz Piątek” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wartość projektu: 26 508,03 zł finansowany w całości ze środków Funduszy Europejskich.